בס"ד                                                                                                                                                    

תעודת אחריות למוצרי סאנרייד

 

לקוח/ה נכבד/ה, אנו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמוצר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות. אנא הקפד לשמור תעודת אחריות זו במקום בטוח. פרטים על תחנות השירות ניתן למצוא אצל היבואן סאנרייד  ע.מ 015760507 ("היבואן") מרח' כפר גלעדי 26 תל אביב, ו/או באתר IL.CO.SUNRIDE. היבואן אחראי בזאת כלפי רוכש המוצר וכל נעבר בדין שלו )הצרכן) לתקינות המוצר, בתנאי שנעשה במוצר שימוש נבון וסביר ובכפוף לתנאים הבאים:

1.     האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת ממועד הרכישה באתר / בחנות – 12 חודשים (להלן: "תקופת האחריות"), אלא אם צויין אחרת ולמעט סעיפים 15 ו 14  ן 16 (סעיף16-מיוחד לסוללות ומטענים) להלן .

2.     אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר הותקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי להפעלת המוצר

3.     היה ודרש היבואן, כתנאי להפעלת המוצר, ביצוע התקנה ו/או הדרכה למוצר, ההתקנה/הדרכה תבוצע באופן בלעדי על ידי היבואן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבואן לצרכן שהצרכן יודיע ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מתן ההדרכה, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה או ייתן הדרכה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן, אלא אם סוכם אחרת בין הצדדים.

4.     האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיובאו לישראל על ידי היבואן ושווקו על ידו.

5.     היבואן מתחייב לתקן, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה שיידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. בקשר עם תיקון – מתחייב היבואן להחזיר את המוצר למצב בו היה טרם הקלקול ולהשתמש בחלקים חדשים ומקוריים; במקרה של החלפה – היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושווי ערך, או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.

6.     מובהר כי המוצר המקולקל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

7.     מובהר כי האמור בסעיף 5 לעיל לא יחול במקרה ויתברר כי מקור הקלקול בנזק מכוון, או נזק שמקורו בשימוש בלתי סביר, שאז יהא היבואן פטור מחיוביו עפ"י סעיף זה.

8.     קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצידו כי המארז החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין וללא פגם בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות חוק המכר.

9.     היה והמוצר תוקן או הוחלף על ידי היבואן – המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו ליתרת תקופות האחריות ואישור על כך יינתן על ידי היבואן. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית.

10.   היבואן מתחייב לתקן את המוצר בתוך שבועיים ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחנת השירות.  שבתות וחגים לא יכללו במניין ימים אלו. יש לתאם עם היבואן את הבאת המוצר. מובהר כי אם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, עלול התיקון להתארך כשבועיים ימים נוספים והדבר הובהר לצרכן.

11.  המוצר יימסר לתחנת השירות על ידי הצרכן ועל חשבונו לתחנת שירות לשם תיקונו.

12.  במקרים הבאים מוסכם כי היבואן יודיע לצרכן בטרם התיקון: (א) מקורו של הנזק בכוח עליון (ב) מקורו של הנזק במעשה זדון או מעשה רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש (ג) מקורו של הנזק בתיקון שבוצע  במוצר שלא על-ידי מי שהורשה לכך מטעם היבואן (ד) מקורו של הנזק בחיבור מכני ו/או חשמלי של המוצר לאביזרים נלווים ו/או ציוד אשר לא אושרו לשימוש עם המוצר על ידי היבואן ו/ או שאינם מקוריים; בכל אחד מהאירועים דלעיל, יוסכם כי היבואן יתקן את המוצר – יישא הצרכן בתשלום עבור התיקון ו/או ההחלפה.

13.  מובהר כי אחריות היבואן כמפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספות למוצר לרבות, אך לא רק, על כבלים ואביזרים נלווים למוצר שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן ולא חוברו על ידיעתו ודעתו.

14.  תקופת אחריות שונה למוצרים מתכלים ו/או רגישים, כגון בקרים ו/או צגים (האחריות תפוג עם חיתוך החוטים או 3 חודשים, המוקדם ביניהם), תיקים ומנעולים (3 חדשים);

15.  מובהר למען הסר ספק כי למוצרים הבאים אין תקופת אחריות מהרגע שעוזבים את היבואן: פנסים, צמיגים, אוכפים, רפידות, פנימיות ,אזעקות, פיוזים, מנועים מכל סוג ופלסטיקה לאופניים ו/או לקורקינטים על סוגם.

16.  הסוללות והמטענים הינן באחריות היבואן למשך 6 חודשים מעת רכישתן. ע"פ הנחיות רשות הכיבוי, יש לבצע את הטעינה תחת השגחה, במקום מאוורר כגון מרפסת אסור לטעון בתוך דירת מגורים וודאי שלא בקרבת חדרי שינה.

·       יש להניח את המטען, הסוללה, האופניים והקורקינט על משטח שאינו דליק ובמרחק בטוח מחומרים דליקים כגון מזרנים, וילונות, שטיחים חבלי כביסה, מצעים וכיו"ב.

·       מאחר ויש מטענים מזוייפים ושאינם קיבלו את אישור מכון התקנים, יש לטעון סוללה במטען מקורי בלבד מבית היבואן ובאישורו, לתשומת לבכם ולמען הסר ספק,

טעינת סוללה באמצעות מטען שאינו מקורי ושלא נמכר ע"י היבואן אסור לשימוש ויגרום לביטול  מיידי של אחריות המוצר.

·       כל פתיחת מטען או סוללה שלא ע"י היבואן או מי מטעמו מבטלת אחריות באופן מיידי.

·       כל תיקון סוללה ו/או מטען שלא ע" היבואן או מי מטעמו, אסור ויבטל את אחריות באופן מיידי.   

·       חובה לבצע בדיקת תקינות לסוללה והמטען באחת מנקודות השירות של היבואן כל 3חודשים על מנת שתעודת אחריות זו תהה תקפה, עם זאת, השימוש בסוללה מעבר ל24 חודשים מיום הקניה הינו מסוכן ואסור לשימוש ותפתור את היבואן מכל אחריות.

·       אין אחריות לסוללה או למטען על נזק הנגרם ממקור עליון כמו גשם, רטיבות, הפסקת חשמל פתאומית, קורוזיה, שבר, נפילות וחשיפה לתנודות זרם מרשת החשמל וכו'

·       כיבוי דליקה ממקור חשמלי/סוללה/מטען ייעשה באמצעות חול או מטף ייעודי ולעולם לא בעזרת מים.

·       חשוב להקפיד לטעון את הסוללה ולפרוק אותה לפחות פעם בחודש גם אם אינה בשימוש.

·       במקרה של ריח מוזר מהמטען או מהסוללה, קצר, רעש, חבלה או חשיפה לרטיבות, יש להפסיק את השימוש באופן מידי, להשאירם באויר הפתוח וליצור קשר עם היבואן באופן מיידי.

 

17.  הרכיבה בגשם מסוכנת ואסורה ותבטל כל אחריות מצד היבואן. ובפרט על החלקים הבאים:  המערכת החשמלית כגון סוללה, בקר, מנוע, צגים פנסים וכו' .

18.   אין האחריות מכסה נזקים אשר התרחשו עקב החלקה, תאונת דרכים, הרכבת אדם נוסף, רכיבה שלא כדין ולרוכבים שאינם בעלי רישיון או עברו הכשרת רכיבה כחוק.

19.   אחריות היבואן היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.

20.  אחריות היבואן לא תחול על נזקים ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים ו/או אחרים שיגרמו ללקוח בקשר עם המוצר והשימוש בו על ידי הצרכן.

21.  אין אחריות למוצרים שנרכשו ואינם הותקנו על ידי היבואן או מי מטעמו כגון אזעקות, מצלמות רכב, גאדג'טים, סוללות ובקרים – למען הסר ספק,התקנה עצמית מבטלת תעודת אחריות זו.

22.  שימת הלב כי משווק ו/או תחנת שירות מורשית ו/או גוף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרחבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי היבואן, לא יהיו תקפים.

23.  הכיסוי על פי תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים אך למעט הרשות הפלסטינאית.

24.  על הוראות תעודת אחריות זו יחולו חוקי מדינת ישראל.

25.  להפעלת האחריות על פי תעודה זו יש ליצור קשר עם היבואן על פי הפרטים דלעיל, ו/או בכתובת רחוב כפר גלעדי 26 בתל אביב, טלפון 036-835835.

לפני כן אנא עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבדיקה של הוראות השימוש או התכונות של המוצר תחסוך לך פנייה לתחנת השירות!
 

 

תאריך רכישה:________________________________________

המוצר ומס' סריאלי [במידה וקיים]: __________________________

מס' קבלה/חשבונית:____________________________________

מיקום הרכישה: חנות   /    אתר    /     אחר ____________________

שם הלקוח:__________________________________________

טלפון:_____________________________________________

 

 

  

 

 

 

 

×
×

עגלת קניות